υπηρεσίες

Μελέτη κατασκευή

Μελέτη  επίβλεψη οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων. Διαχείριση και κατασκευή έργου. Υπηρεσίες συμβούλου.

Επισκευές ενισχύσεις κτιρίων

Επισκευές ενισχύσεις κτιρίων λόγω σεισμού, γήρανσης, ενανθράκωσης σκυροδέματος, διάβρωσης οπλισμού, υγρασίας κ.τ.λ. Εξειδικευμένες  εργασίες υγρομόνωσης, θερμομόνωσης όψεων και δώματος .

Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, συστάσεις βελτίωσης ενεργειακής κατάστασης, ένταξη στo πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον »

Αποτυπώσεις

Αποτυπώσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας με τη χρήση επίγειων σταθμών και τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ( drone – UAV)

Οπτικές ίνες

Εργασίες οπτικών ινών NGA – vectoring και FTTH , αποτύπωση δικτύων οπτικών ινών και σύνταξη as built

Home and field Watching στην ευρύτερή περιοχή της Δυτικής Ελλάδας

Έλεγχος και παρακολούθηση απρόσιτων περιοχών και έργων  στην ευρύτερή περιοχή της Δυτικής Ελλάδας με φυσική παρουσία και  τη βοήθεια drone.

Πιστοποιημένος χειριστής ΣμηΕΑ (drone)